Huurvoorwaarden

Artikel 1. Voorwerp

De Verhuurder geeft aan de Huurder, die ermee instemt, een gemeubeld appartement  in huur gelegen op de derde verdieping van Residentie Long Beach II met adres te ZEEDIJK 22, 8430 MIDDELKERKE, BUS 0307 en appartementsnummer H3.        

Het verhuurde goed bestaat uit de volgende vertrekken:
hal, berging, woonkamer met open keuken, nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer, toilet en terras.

Het verhuurde goed is voorzien van volgende meubels:
ingemaakte kasten in woonkamer/keuken/slaapkamer, hoeksalon met slaapfunctie, salontafel, eettafel met 6 stoelen, stapelbed 3 personen, boxspring 2 personen, 2 nachtkastjes, baby bed en baby eetstoel.

Gekoppeld aan het verhuurde pand krijgt de Huurder voor de duur van zijn/haar verblijf tevens beschikking over één (1) privé autostaanplaats voor één (1) wagen, aangeduid met nummer 12 , op een omheinde en afgesloten parking gelegen in de residentie Sea Side, ter hoogte van de achteringang van de residentie Long Beach.

Artikel 2. Staat en plaatsbeschrijving

De Huurder aanvaardt het verhuurde goed in de staat waarin het zich bevindt en verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van de plaatsbeschrijving en inventaris en akkoord te gaan met de inhoud ervan. Plaatsbeschrijving en inventaris maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Kopie van deze documenten worden als bijlagen aan deze overeenkomst gehecht.

Bij vaststelling van enige schade of verdwenen zaken bij aanvang van de huur, heeft de Huurder de verplichting dit onmiddellijk (binnen de 4 uur) te melden aan de Verhuurder. Indien de Huurder geen opmerkingen maakt bij de aanvang van de huur, zal alle schade of verdwenen zaken welke de Verhuurder vaststelt na het einde van de huur, onweerlegbaar zijn veroorzaakt door de Huurder.

De Huurder verbindt zich ertoe het goed met bijhorende inboedel in dezelfde staat aan de Verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft. Het is niet toegestaan wijzigingen aan de inrichting van het goed aan te brengen. Reparaties dienen steeds met schriftelijke goedkeuring van de Verhuurder gebeuren.

Artikel 3. Bestemming

Het goed wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik met bestemming vakantie-/seizoenverhuur. Het appartement biedt plaats aan maximaal 6 personen. De Huurder gaat uitdrukkelijk akkoord om het maximaal aantal personen niet te overschrijden in het kader van veiligheid en overlast. Er mogen geen andere personen worden toegelaten dan naaste familieleden of gekende bezoekers van de familie. De huurder blijft te allen tijde in hoofde aansprakelijk voor de onberispelijke staat van het appartement; derhalve is de Huurder in hoofde aansprakelijk voor alle eventuele schade veroorzaakt door bezoekers.

Huurder en Verhuurder komen overeen dat het gehuurde goed niet als hoofdverblijfplaats van de Huurder dienst zal doen. De Huurder verbindt er zich toe zijn hoofdverblijfplaats ook na het ondertekenen van deze overeenkomst niet in het gehuurde goed te vestigen. Op onderhavige overeenkomst zal de Woninghuurwet derhalve niet van toepassing zijn.

Uitoefening van handel en nijverheid of van beroepswerkzaamheden van welke aard ook worden uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder is de toepassing van de Handelshuurwet op onderhavige overeenkomst uitgesloten.

De gemeenschappelijke doorgangen dienen steeds vrij te worden gehouden. Kosten ingevolge het wegslepen of verwijderen van voorwerpen door de Huurder op deze plaatsen achtergelaten zullen te zijnen laste worden gelegd.

Zo de Huurder in gebreke blijft de in dit artikel vermelde verplichtingen i.v.m. de bestemming van het goed na te komen, zal de Verhuurder dit beschouwen als een ernstige tekortkoming vanwege de Huurder. Door middel van een schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief is de Verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4. Huurprijs

De huurprijs voor de looptijd bedraagt BEDRAG EUR. Dit bedrag is inclusief internet en TV-diensten en een dag-verbruik van water, gas en elektriciteit waarvoor het maximum op heden is vastgesteld als volgt:

 • water: 0,5m3 / dag
 • gas: 5m3 / dag
 • elektriciteit: 10kWh / dag

De Verhuurder en Huurder komen overeen dat water- en gasverbruik zal worden uitgedrukt in m3 en elektriciteitsverbruik in kWh, dewelke de eenheden zijn die worden afgebeeld op de meters.

De Huurder gaat akkoord dat elk meerverbruik van water, gas en elektriciteit dat deze bovenstaande dagwaarden overschrijdt, zal verrekend worden met de betaalde huurwaarborg en dit door het meerverbruik in m3 of kWh te vermenigvuldigen met de actuele marktprijzen per m3 of kWh. Opname van de meterstanden zal zowel plaatsvinden bij aanvang van het verblijf als bij het eind van het verblijf en dit steeds in bijzijn van de Huurder. Om discussies te vermijden zullen de genoteerde meterstanden worden ondertekend voor akkoord door beide partijen.

De huurwaarborg (zie Artikel 5) en schoonmaakkosten van 75 EUR zijn niet inbegrepen in de huurprijs en moeten apart worden betaald. De Huurder dient ook zijn eigen (bed/bad/keuken)linnen en verbruiksmateriaal zoals vaatwastabletten, toiletpapier, koffie, vuilniszakken etc. te voorzien. Deze zijn bijgevolg niet inbegrepen in de huurprijs.

Artikel 5. Waarborg

Ten titel van waarborg en als borgstelling voor de schade die veroorzaakt kan worden aan het gehuurde goed dan wel aan de voorwerpen die deel uitmaken van het gehuurde goed, of een eventueel meerverbruik van water, gas en elektriciteit, zal de Huurder voorafgaandelijk, of uiterlijk op het ogenblik van intrek in het gehuurde pand, de som van 250 EUR betalen. Deze som, dewelke geen intresten zal opbrengen, zal terugbetaald worden aan de Huurder en dit binnen de 14 dagen na het eind van het verblijf en van zodra deze kan bewijzen dat:

 • het geheel van betalingen die door hem verricht moeten worden, integraal voldaan werd;
 • geen enkel meubel, voorwerp, beschermhoes verwijderd, beschadigd of bevuild werd of, zo dit wel het geval is, het opnieuw hersteld werd, dan wel door een identieke zaak vervangen werd; en dit in samenspraak met de Verhuurder wiens aanvaarding terzake vereist is;
 • het gehuurde goed en zijn inboedel geen enkele waardevermindering hebben ondergaan en in propere staat zijn achtergelaten (kasten, vuilnisbakken, koelkast, sanitaire ruimtes, koffiemachine, (microgolf)oven, vaatwasmachine, etc.);
 • na opname van de meters blijkt dat de maximum waarden van het dag-verbruik (zie Artikel 4) voor water, gas en elektriciteit niet werden overschreden.

De Verhuurder zal de waarborg enkel terugstorten op de zichtrekening waar de oorspronkelijke betaling mee werd verricht.

De Huurder verbindt er zich nu reeds toe om het surplus te betalen indien blijkt dat de betaalde waarborg ontoereikend was.

Artikel 6. Reservatie

Het appartement kan enkel worden gereserveerd door gebruik te maken van de website zeevakantie.be en dit met als doel dubbele boekingen te vermijden.

Na de reservering krijgt de Huurder een door de Verhuurder gedateerde en ondertekende huurovereenkomst overhandigd via e-mail. Het verschuldigde voorschot (zie Artikel 7) dient binnen de aangeduide termijn van 14 kalenderdagen ontvangen te zijn door de Verhuurder. Als  gevolg van de betaling van het  voorschot verklaart de  Huurder zich akkoord met de bepalingen opgenomen in de aan hem overgemaakte huurovereenkomst. Na de  betaling van het voorschot  dient de Huurder een door  hem ondertekend exemplaar over te maken aan de Verhuurder.

Enkel en alleen na ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen en de ontvangst van het verschuldigde voorschot door de Verhuurder is de reservatie definitief en aldus bindend voor beide partijen. De eigenlijke boeking komt pas tot stand wanneer het volledige verschuldigde bedrag (voorschot + saldo huurprijs + waarborg + schoonmaakkosten) werd betaald door de Huurder en is ontvangen door de Verhuurder.

De Verhuurder behoudt zich het recht om zonder reden van opgave en op ieder ogenblik, de gemaakte reservatie te annuleren en dit zonder dat er door de Huurder enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist. In het geval dat er reeds betalingen door de Huurder werden overgemaakt (zie Artikel 7), dan zullen deze bij annulatie door de Verhuurder, integraal aan de Huurder worden teruggestort.

Artikel 7. Betaling

Bij reservatie dient een voorschot te worden overgemaakt van 40% van de huurprijs. Dit voorschot dient betaald te zijn door de Huurder en ontvangen door de Verhuurder ten laatste 14 dagen na de reservatie. Zo niet vervalt de huuraanvraag en elke huurovereenkomst die uit de huuraanvraag had kunnen voortvloeien.

Het resterende saldo van 60% van de huurprijs samen met de waarborg en schoonmaakkosten moeten ten laatste 30 dagen voor de vastgelegde startdatum van het verblijf te zijn betaald door de Huurder en te zijn ontvangen door de Verhuurder.

In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 30 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode tot stand komt, moeten meteen de gehele huurprijs en bijkomende kosten worden voldaan.

De verplichting van de Verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot wanneer alle verschuldigde sommen (huurprijs + waarborg + schoonmaakkosten) betaald zijn door de Huurder en ontvangen zijn door de Verhuurder.

Betalingen dienen steeds te gebeuren via overschrijving en dit op de zichtrekening ten name van Lievens Consulting BV met het IBAN-nummer BE70 7370 4666 4925. Beide partijen komen overeen dat steeds de valutadatum geldt als datum op welke de betaalde sommen werden ontvangen.

In het geval van een niet-tijdige betaling is de Huurder in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de huurovereenkomst ontbonden op de dag van het verzuim en de reservatie geannuleerd. Het voorschotbedrag van 40% geldt dan als annuleringskost ten behoeve van de Verhuurder.

Artikel 8. Annulering

Het verblijf gereserveerd door de Huurder kan kosteloos worden geannuleerd tot 90 dagen voor de aanvang van het verblijf.

In geval van annulaties tot 30 dagen voor de aanvang van het verblijf zal het voorschotbedrag van 40% gelden als annuleringskost ten behoeve van de Verhuurder.

Bij alle andere annulaties korter dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf zal de volledige huurprijs gelden als annuleringskost ten behoeve van de Verhuurder. Enkel de reeds door de Huurder betaalde waarborg en schoonmaakkosten kunnen in dat geval worden teruggestort aan de Huurder.

Annulaties dienen steeds schriftelijk te worden gemeld aan de Verhuurder en dit zo snel mogelijk.

Artikel 9. Onderverhuur

Het is de Huurder verboden om zijn rechten op het gehuurde goed of op een gedeelte ervan over te dragen, en evenmin het goed of een gedeelte ervan onder te verhuren.

Artikel 10. Toegang appartement

Het is de Verhuurder zelf, of iemand die hij hiertoe heeft aangesteld, toegestaan het goed te bezoeken tijdens de duur van de overeenkomst, om bijvoorbeeld dringende technische interventies uit te voeren. Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de Huurder en met mate worden uitgevoerd.

Artikel 11. Huishoudelijk reglement

De Huurder verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat van kracht is en verbindt er zich toe de voorschriften van dit reglement na te leven en uit te voeren.

Indien er inbreuken worden vastgesteld of er overlast wordt veroorzaakt voor andere bewoners, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, onverminderd zijn recht om eventuele verschuldigde schadevergoedingen door te rekenen aan de Huurder.

Artikel 12. Bijzondere voorwaarden

De Huurder is gedurende de volledige huurperiode verantwoordelijk voor het goed en hij verplicht zich er toe het goed als een goede huisvader te beheren. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het goed en/of zijn inboedel toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers.

De Huurder gebruikt het appartement en zijn inboedel op eigen risico. Onder geen enkel beding kan de Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door of naar aanleiding van het gebruik van het appartement en/of zijn inboedel. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het goed gebeuren.

De Huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel wanneer de diefstal plaatsvindt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bv. door het niet afsluiten van ramen of deuren bij afwezigheid, is de Huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

De Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor tijdelijke onderbrekingen van internet, TV, elektriciteit-, gas- of watervoorziening. De Huurder kan dan ook geen schadevergoeding eisen voor dergelijke onderbrekingen.

De Huurder verbindt er zich toe om het appartement, alsook de gemeenschappelijke delen van de residentie, rookvrij te houden. Alle mogelijke kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze regel, zoals het afgaan van brandalarm, reinigen van de inboedel, etc. zijn ten laste van de Huurder.

Het onderbrengen van huisdieren in het appartement is niet toegestaan. De niet-naleving van deze regel kan de inhouding van de waarborg tot gevolg hebben.

De Huurder verbindt zich er toe de aanwezige beschermhoezen van de matrassen en kussenslopen niet te verwijderen en dit zowel tijdens als na het verblijf.

Bij de start van het verblijf zal er een set van veiligheidssleutels worden overhandigd aan de Huurder. Deze sleutelbossen zijn vrij prijzig. Bij verlies van sleutels zullen volgende bedragen worden ingehouden van de waarborg:

 • per elektronische badge: 45 EUR;
 • per sleutel: 100 EUR.

Ingeval de Huurder gebruik wenst te maken van de boven in Artikel 1 beschreven, beschikbare privé autostaanplaats, verbindt de Huurder er zich toe om uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het verblijf, de nummerplaat van de wagen die de Huurder op de aangeboden privé parkeerplaats wil gaan stallen, door te geven aan de Verhuurder, en enkel en alleen dit voertuig te stallen op de privé parking. De Huurder bevestigt kennis te hebben genomen dat het verboden is om derden op wederrechtelijke wijze toegang te verschaffen tot het afgesloten privé parkeerterrein. Wagens die onreglementair worden aangetroffen op het privéterrein, zijn in voorkomend geval onderwerp van takeling of wielklem, met alle daaruit voortvloeiende kosten in dat geval ten laste van de Huurder.

Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief wordt er van uitgegaan dat de Huurder zelf instaat voor:

 • terugplaatsen van alle voorwerpen op hun daar toebehorende plaats;
 • achterlaten van proper en droog servies, bestek en ander keukenmateriaal dat werd gebruikt;
 • schoonmaken van de gebruikte huishoudelijke apparatuur;
 • ledigen van de koelkast;
 • ledigen van alle vuilnisbakken en afvoeren van vuilnis;
 • achterlaten van alle bedden zoals deze werden aangetroffen bij aankomst.

Bij het in gebreke blijven aan deze regel zijn er extra schoonmaakkosten van toepassing die middels de waarborg aan de Huurder worden doorgerekend.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Huurder in het kader van onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.